D'Indiaca Weltmeeschterschaft 2021 ass oofgesot

D'Indiaca Weltmeeschterschaft 2021 ass oofgesot

Bedingt duerch d' Coronasituatioun huet den Organisatiounscomité zesummen mat der nationaler an der internationaler Federatioun entscheed dass d'Indiacaweltmeeschterschaft nët kann am August an der Coque ausgedroen ginn.
Weider Informatiounen dozou fannt dir op der Säit vun der IFL ënner dësem Link:
https://www.indiaca.lu/news/annulatioun-vu-der-indiaca-wm-2021-24218