Championnat Mixt - aktuell Saison

Dëst Joer gëtt op 3 Deeg gespillt.

- 1. Spilldag: 26.11.2022 zu Bettenduerf

- 2. Spilldag: 25.03.2023 zu Hesper um Holleschbirg

- 3. Spilldag: 22.04.2023 zu Kolmer

Resultater 1. Spilldag

TABELL nom 1. DAG