Just 4 Fun Tournoi 21.10.2018

 Classement final
1. Old Schmetterhand
2. Bettenduerf Loisirs
3. Global Players
4. Crazy Fenteng 1
5. Bettenduerf Juniors
6. In your face
7. Pinguinen
8. Heesprenger
9. D'Helden aus der Béchs
10. Zebra 2
11. Zebra 1
12. Hesper beweegt sech
13. K'méidi
14. Indie BOOBS
15. The Wolves
16. Crazy Fenteng 3
17. Just 4 Fun
18. Crazy Fenteng 2
19. Auch namenlos grandios

JUST-4-FUN-TOURNOI 20.10.2019

 Classement final
1.  Old Schmetterhand
2.  Habanos Eroticos
3.  Moda
4.  Steinfort Adventure
5.  Indiaca Loisir Bettenduerf
6.  Superjhempen
7.  Crazy Fenteng
8.  Kann dir nach keen Numm soen
9.  Bouneschlupp
10. Rot-Kaylchen
11. Heesprenger
12. Vezinhou
13. Sin déi Eischten
14. EMCC
15. Mam Kapp duerch d'Mauer
16. VCFenteng ka spillen
17. Fauldéieren